Användarvillkor bilder/filmklipp - Lappland Media & Bildbyrå AB

Användarvillkor bilder/filmklipp

Dessa villkor gäller för Lappland Media AB (nedan kallad Lappland Media) och produkter som säljs via företagets e-handelswebbplats www.lapplandmedia.com.
Företagsinformation:
Lappland Media AB
Organisationsnumber: 556913-1864
Adress: Davidsgränd 1, 954 33 Gammelstad
Kontakt: Lättast att nå oss är vardagar mellan 8.30-17.00 via telefon 070-333 8883 eller epost info@lapplandmedia.se.

Följa rekommendationer

Lappland Media följer de allmänna rekommendationer som konsumentmyndigheten i utfärdar i Sverige (Konsumentverket i Sverige).

1. Avtalsvillkor vid köp av bilder av Lappland Media AB

1.1 Användande av bilder och film

Bilderna får endast användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. Rätt till användande av bilder utöver påseende och framställning av skissunderlag, förvärvas genom att bilden beställs från Lappland Media AB. Den avtalade användningsrätten för royalty skyddade (RM) bilder omfattar publicering vid ett tillfälle, inom ett år från datumet för bekräftelsen, förutsatt att inget annat överenskommits. Royalty fria (RF) bilder får efter avlagd betalning användas, med få undantag, i alla former och sammanhang oavsett användningsområde under den tid som är avtalad enligt köpekontraktet. Användningen är begränsad till det företag som köpt licens för bilden/filmklippet och bild/film får ej förmedlas vidare till tredje part utan medgivande från Lappland Media. Vid all publicering gäller att bilder får endast publiceras i enlighet med pressens etiska regler. Bilder med modeller får ej publiceras i känsliga sammanhang som exempelvis sex, politik, vapen, tobak eller medicin. Undantag kan göras om modellen godkänner det före publicering. Fotografnamn/Lappland Media AB skall i möjligaste mån anges vid publicering eller annat användande av bilden.

1.2 Äganderätt och upphovsrätt

Äganderätt och upphovsrätt för bilder från Lappland Media förblir Lappland Media även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor samt erhållit bilden.

1.3 Kostnader och betalning

Kostnaden för bild framgår av bekräftelsen / fakturan från Lappland Media. Betalningsvillkor för fakturan är 30 dagar netto. Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 7 % över gällande diskonto.

1.4 Digital bildleverans / leverans av repro och rätt till avbeställning

Vid digital bildleverans från Lappland Media åligger det bildbeställaren att göra de eventuella korrigeringar i den digitala bilden som krävs för bästa tryckresultat. Lappland Media ersätter inte bildbeställare eller kund för icke tillfredsställande resultat vid digital bildleverans. Ersättning för eventuell skada är begränsad till den kostnad Lappland Media debiterar bildbeställare för repro. Lappland Media hjälper gärna till med bildredigering efter önskemål av kund. Om nerladdad bild ej uppfyller beställarens krav på bildredigering eller kvalité så har beställaren rätt att kontakta Lappland Media för ny bild som då redigeras från originalbilen. Skulle beställaren fortfarande inte vara nöjd med kvalitén betalas 100 % av beloppet tillbaka till beställaren förutsatt att bilden ej publicerats. Beställaren har 7 dagar på sig att reklamera bilden. Mellan 8 - 31 dagar efter beställning så har beställaren rätt att avbryta beställningen och då få 50 % återbetalat förutsatt att bilden ej publicerats. Vid senare avbeställning så ges ingen rätt till avdrag på priset.

1.5 Ansvarsbegränsning

Lappland Media svarar inte i något fall för ekonomiska anspråk med anledning av rättigheter eller restriktioner knutna till personer, varumärken eller andra motiv på utlånade eller använda bilder. Vid användning av bilder som saknar överenskommelse med modell åtar sig bildanvändaren att ersätta eventuell skada för Lappland Media. Rättigheter för bilder är ej exklusiva och eventuella skador för bildanvändare därav ersätts ej av Lappland Media. Skadeståndsansvaret för Lappland Media är alltid begränsat till det belopp Lappland Media fakturerat.

1.6 Vite

Bildanvändaren förbinder sig att till Lappland Media betala ett vite som till det större av (1) 5 gånger beloppet av som bildanvändandet skulle kostat eller (2) 25 000 SEK, om användaren använder bild/film utan att bekräftelse mottagits eller betalning erlagts, eller om bild/film på annat sätt använts på ett otillåtet sätt.

1.7 Tvist

Tvist kring detta köpevillkor / avtal löses i svensk domstol enligt svensk rätt.

Har du ytterligare frågor?

Kontakta oss

Powered by: Imagedesk